Parafia Połupin pw. bł. Karoliny Kózka

Sakrament Chrztu św.

Od początku roku do wspólnoty kościoła poprzez Chrzest Św. przyjęliśmy 18-ro nowych wyznawców, których rodzice spełnili poniższe warunki.


Warunki związane z udzieleniem Sakramentu Chrztu Św.

  • 1. Akt urodzenia dziecka /z Urzędu Stanu Cywilnego/
  • 2. Dane ojca i matki dziecka
  • /imię i nazwisko, rodowe nazwisko matki, daty i miejsca urodzenia, wyznanie i zawody, adres/
  • 3. Dane rodziców chrzestnych
  • /imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, zawód, wyznanie, mają być po bierzmowaniu, a jeśli są w małżeństwie, muszą być wierzący i praktykujący/
  • 4. Zaświadczenia z parafii chrzestnych
  • /jeśli zamieszkują w innych parafiach jak parafia chrztu św. dziecka/
  • 5. Potwerdzenie spowiedzi św. rodziców i chrzestnych

 

/W ramach przygotowania zewnętrznego: biała szata i świeca oraz dwie nauki przed Chrztem Św./ 

 

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O CHRZCIE ŚWIĘTYM (kan. 849-878)

Sprawowanie Chrztu

Kan. 851 - Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:

1° dorosły zamierzający przyjąć chrzest winien być dopuszczony do katechumenatu i wedle możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrzędem wtajemniczenia przystosowanym przez Konferencję Episkopatu oraz ze szczegółowymi przepisami przez nią wydanymi;

2° rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę.


Kan. 854 - Chrztu udziela się bądź przez zanurzenie, bądź przez polanie, z zachowaniem przepisów wydanych przez Konferencję Episkopatu.


Kan. 855 - Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego  duchowi chrześcijańskiemu.


Kan. 857

§ 1. Poza wypadkiem konieczności, właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kaplica.

§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele  parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza  słuszna przyczyna.  

Szafarz Chrztu

Kan. 861

§ 1. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon, z zachowaniem przepisu kan.  530, n. 1.

§ 2. Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub ma przeszkodę, chrztu godziwie udziela katecheta  albo inna osoba wyznaczona do tej funkcji przez ordynariusza miejsca, a w wypadku konieczności  każdy człowiek, mający właściwą intencję. Duszpasterze, zwłaszcza zaś proboszcz, powinni  zatroszczyć się o to, aby wierni zostali pouczeni o prawidłowym udzielaniu chrztu.

Przyjmujący Chrzest

Kan. 864 - Zdatnym do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony.


Kan. 865


§ 1. Aby dorosły mógł być ochrzczony, powinien wyrazić wolę przyjęcia chrztu, być odpowiednio  pouczony o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz przejść praktykę życia  chrześcijańskiego w katechumenacie. Ma być również pouczony o konieczności żalu za grzechy.

§ 2. Dorosły, znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci, może być ochrzczony, jeśli mając jakąś  znajomość głównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek sposób intencję przyjęcia chrztu i  przyrzeknie, że będzie zachowywał nakazy chrześcijańskiej religii.


Kan. 867

§ 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych  tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do  proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

§ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.


Kan. 868

§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie  nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając  rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie  śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.


Kan. 871 - Płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, chrzcić.  

Chrzestni

Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu  towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu  oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu  sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.


Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.


Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich  zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego  kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub  szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi  życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko  razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Stwierdzenie i zapisanie przyjętego chrztu

Kan. 875 - Udzielający chrztu powinien zatroszczyć się, jeśli nie ma chrzestnego, ażeby był  przynajmniej jeden świadek, który by mógł stwierdzić udzielenie chrztu.


Kan. 876 - Do udowodnienia chrztu, jeśli to nie przynosi nikomu szkody, wystarczy oświadczenie  jednego wiarygodnego świadka albo przysięga samego ochrzczonego, gdy przyjmował chrzest jako  dorosły.


Kan. 878 - Jeśli chrzest nie był udzielony przez proboszcza ani też w jego obecności, wtedy szafarz  chrztu, kimkolwiek jest, ma obowiązek powiadomić proboszcza parafii, na terenie której udzielono  chrztu, aby mógł zapisać chrzest, zgodnie z kan. 877, § 1.

Adres

Parafia pw. bł. Karoliny Kózka
ul. Słoneczna 10a
Połupin
66-600 Krosno Odrzańskie
tel.: +48 68-383-69-35
e-mail:

Niedzielne Msze Św.

Połupin /niedziela 10:30
Połupin /sobota 18:00
Nowy Zagór 09:00
Stary Raduszec 12:00
Strumienno 13:00